Author: Ron Graham

bislama

Jisas i bin Givim Laef blong hem
—Laef ya i stret olgeta

From wanem Jisas i givim laef blong hem? Baebol i talem se, "From we Pikinini blong God i ded, hem i mekem yumi kam ol fren blong hem. Mo naoia, we yumi kam fren blong hem finis, oraet i klia moa se from we Kraes i laef bakegen, bambae God i sevem yumi" (Rom 5:10).

1 Laef blong yumi

Yumi evriwan oli bon stret olgeta, from God i mekem yumi. Evri samting we God i mekem, i gud we i gud tumas. Everi samting we God i givim, i stret olgeta (Ol Sam 139:13-14 ). God oltaem i stap givim ol gudfala samting nomo long yumi (Jemes 1:17). So taem yumi smol pikinini nomo, yumi nogat sin nating. Be yumi bin bon long wol ya we i no stret, i krangke, mo i spolem yumi. Adam i statem fasin blong sin. Behaen yumi folem fasin ya samtaem. Yumi bin mekem sin olsem Adam so yumi spolem gudfala samting we God i bin givim yumi fastaem (Rom 3:23, Rom 5:12).

2 Laef blong Jisas

Jisas Kraes hem i no mekem sin olsem yumi. Jisas i mekem fasin blong hem i olsem tok we hem i talem se, "Fasin blong yufala i mas stret gud olsem fasin blong Papa blong yufala we i stap long heven" (Matiu 5:48). Olgeta samting blong traem yumi oli traem hem finis. Be wan samting nomo: hem i no mekem eni sin nating (Hibrus 4:15). Setan i traem Jisas long spesel fasin (Matiu 4:1-11). Mo tu Jisas i gotru long plante narafala hadtaem (Luk 22:28). Be Jisas i no foldaon nating, i stanap strong oltaem.

Taem i kam klosap long ded long kros, hem i harem nogud from. Mo from tingting blong hem i trabol tumas, swet blong hem i stap drop long graon olsem blad nomo (Luk 22:44). Be hem i prea long Papa blong hem long heven, "Yu mekem olsem we yu nomo yu wantem" (Luke 22:42). Hem i save gotru samting ya. Hem i strong, from i nogat sin.

3 Jisas i bin givim laef blong hem

Sipos yumi skelem laef blong yumi long saed laef blong Jisas. Jisas i winim yumi olgeta. Yumi nogat naf gudfala samting blong mekem God i hapi tumas long yumi. Nao God i mas jajem yumi nogud (Rom 3:23).

Be God i hapi tumas long Jisas. Long gladhat blong God, hem i letem Jisas i givim laef blong hem, mekem se laef ya i stap long ples blong laef blong yumi. Nao God, taem i jajem yumi, i no luk laef blong yumi nomo, i luk laef blong Jisas, we i obei God olgeta, gogo i ded long kros. Ded ya i wan sakrefaes we i save tekemaot olgeta sin blong olgeta man (Hibrus 9:14, 10:10, 1Jon 2:1-2).

Afta Jisas i ded, God i leftemap Jisas, nao hem i laef bakegen. "Sipos yumi bilif long God, se hem i mekem Jisas i laef bakegen, bambae God i luk yumi se yumi stret man long fes blong hem" (Rom 4:23-25).

4 Wanem yu mekem fastaem?

Sapos yu wantem olsem. ?Wanem yu mekem? Yu luk long letter blong Pol we i bin raetem long Rom. I gat sikis samting long hem we yu mas mekem. Plante narafala pasis long Bible tu i stap talem olsem ya, be i naf we yu luk long wan buk ya nomo fastaem.

Google+