Banner
Nav Menu
Sidebar

Author: Ron Graham

bislama

Wan Get we i Smol Nomo Blong go Insaed
—Matiu 7:13-14

Jisas i talem se, "Yufala i mas pas long get ya we i smol nomo blong go insaed. From we get ya we i bigwan, mo rod ya we i isi nomo, hemia i blong go lus. Mo plante man oli stap folem rod ya. Be get ya we i smol nomo, mo rod we i strong, hemia i blong go kasem laef, mo smol man nomo oli faenem" (Matiu 7:13-14).

Parabol ya, hem i pija lonsaed blong ol man we oli wokbaot long laef long wol ya. Nao oli go wanwan long tufala rod. Wan rod ya i bigwan mo plante man oli wokbaot long rod ya. Be narafala rod i stap, i no olsem bigfala rod, i no esi wan. Mo i nogat plante man we oli faenem get blong rod ya. Tufala rod ya i narawan, from tufala i no go long sem ples. Bigfala rod ya, i go long ded. Smolsmol rod ya, i go long laef (Matiu 7:13-14).

Tingting blong yumi olsem se wol i stap long tufala haf. Maet yumi ting se wan haf long wol ya i gat ol rijman long hem, mo narawan haf i gat ol puaman long hem. Be plante man oli no rij mo oli no pua tu. Maet yumi ting se wol ya, long wan haf i gat ol bos, mo long narafala haf i gat ol man blong wok. Be plante man oli no bos mo oli no man blong wok tu. Maet yumi ting se wol ya i gat ol skulman mo ol manbus long hem nomo. Be plante skulman oli no waes, mo plante manbus oli waes.

Samting ya i soemaot se sapos yumi divaedem wol ya long tufala haf or trifala haf, maet tingting blong yumi no stret. Be Jisas i bin divaedem wol ya long tufala haf nomo, se (1) ol man we bambae oli kasem ded from oli folem rod blong Setan, mo (2) ol man we bambae oli kasem laef from oli folem rod blong Jisas. Tingting ya i stret tru.

1 Tufala Rod Nomo i Stap.

Nevamaen, Jisas i bin divaedem olgeta pipol long wol ya, se oli stap long tufala haf nomo. Sam oli go long bigfala rod blong lus, mo sam oli go long smol rod blong laef —tufala grup nomo i stap (Matiu 7:13-14).

Long sem japta, bakagen Jisas i dividem olgeta pipol long tufala grup. Faswan grup oli waes from oli lisin mo obei long tok blong Jisas (Matiu 7:24). Long nambatu grup oli stap ful from oli no lisinim tok blong Jisas (Matiu 7:26).

Biaen, Jisas i bin tokbaot taem we bambae hem i kam long fiuja blong jajem ol pipol. Jisas bambae i seraot wanwan olgeta pipol blong evri nesen "olsem we man blong lukaot long sipsip i stap seraot ol sipsip blong hem long ol nani blong hem" (Matiu 25:32-33).

Ol “sipsip” long raet saed blong Jisas bambae oli go long niufala wol we naoia bambae i kam, we Jisas i king long hem (Matiu 25:34). Ol “nani” long lef saed blong Jisas bambae oli go long faea ya we bambae i no save ded samtaem, we oli mekem i rere finis blong Setan wetem ol enjel blong hem (Matiu 25:41). Taem we tufala grup ya oli gowe, i nogat eni man we i stap biaen (Matiu 25:46).

Naoia yu savegud pija blong tufala rod, o sipsip mo nani, o tufala man we i wokem haos. Hemia i min se God i seraotem olgeta pipol long wol ya long tufala grup. Hemia nao, yu wantem blong weswan? Yu wantem se yu blong grup we bambae i go long niufala laef? O yu wantem se yu blong grup we bambae i go long ded?

2 Rod we Plante Man i Go long hem

Oraet, tufala rod nomo i stap. Be Jisas i jokem yumi from i talem se bigfala rod i gat plante plante man we oli wokbaot long rod ya we oli kasem panis blong lus gogo i no save finis. Mo long smol rod i nogat plante man we i wokbaot long hem blong kasem laef (Matiu 7:13-14).

From wanem plante man oli go insaed bigfala get mo wokbaot long rod we i rong? Jisas i no givim ansa long kwestin ya. Namba blong plante man ya i save kam smol, mo namba blong rod blong laef i save kam bigwan. Jisas i no bin klosem smol get mekem se i blokem man we i wantem gotru blong wokbaot long rod blong laef. Olgeta pipol oli save jusum weswan rod oli wantem blong wokbaot long hem. Evri man i save jusum rod blong laef, mekem se bigfala rod blong ded i nogat eni man long hem. Be oli no jusum olsem.

Jisas i talem se, "Yufala i mas pas long get ya we i smol nomo blong go insaed." (Matiu 7:13). Eni man we i harem tok ya, i save mekem olsem. Jisas i no bin talem evri man samting we plante man i no save mekem.

Maet you talem se, “Plante man i go long bigfala rod from rod ya i isi. Ol man long wol ya i no laekem samting we i had tumas. Fasin blong ol pipol i olsem: jusum wanem i isi”. Mi naoia mi no agri.

Pipol laekem blong mekem evri kaen samting we i had tumas. Sapos man i ting se samting i stret gud, man ya i mekem olsem nomata se i had tumas. Sapos man i laekem tumas sam samting, o hem i wantem winim sam samting, hem i no sakem samting ya from i hard blong mekem nomo. Kristin laef i had tumas, be i gat bigbigfala presen long en blong hem. From wanem plante man oli no folem fasin ya?

Jusum Frut blong En blong Laef

Nomata wanem man i jusum, God i no dragem eni man se i go long bigfala rod o i go long smol rod blong laef. Evri man, hem nomo i jusum get we i go insaed long hem. Mo evri man i jusum weswan blong tufala rod i wokbaot long hem. Evri man i jusum en blong hem.

3 Narafala Rod we i Nogat Plante Man

Nomata Jisas i bin tokbaot tufala rod, be hem i no mekem tufala rod ya. Hem i mekem wan rod nomo blong tufala ya. Neva Jisas i wantem narafala rod mo neva i mekem bigfala rod ya, mo neva i pusum eni man se i go long rod ya blong ded. Bigfala rod ya, hem i olsem fasin blong Setan, mo Setan i mekem rod ya we i rod blong devel. Jisas i givim yumi wanfala rod we i gud we i gud. Hemia fasin blong gudnuis we i stamba blong laef blong evri Kristin man (Matiu 7:13). Bifo, long stat blong Kristin fasin, oli kolem fasin ya "Rod blong Masta blong yumi" (Acts 19:9,23).

Tu, Jisas i talem se hem nomo i rod we yumi go long God. "Mi nao rod ya, mo mi mi stamba blong trutok, mo mi stamba blong laef. I no gat man i save kam long Papa blong mi, sapos mi mi no tekem hem i kam." (John 14:6).

Lukaotem Rod Blong Masta

Taem we Jisas i bin tokbaot gudfala rod igo long Heven, i talem se, i nogat plante man be "smol man nomo oli faenem" (Matiu 7:14). Hao nao yu faenem sam samting? Maet yu faenem sam samting from janis. O maet you faenem sam samting from yu lukaot strong olbaot .

Jisas i soemaot hao nao yumi save faenem rod blong Masta we i tru rod. "sapos yufala i wantem samting, yufala i mas gohed blong askem, nao bambae yufala i save kasem, mo yufala i mas gohed blong lukaot, nao bambae yufala i save faenem, mo yufala i mas gohed blong kilkilim doa, nao bambae doa i save open long yufala." (Matiu 7:7).

Givim Fulap Samting long Jisas

So yumi save se oltaem yumi mas wokbaot mo folem strong long rod blong Jisas Kraes, Masta blong yumi. Yumi mas lavlavem hem mo obei long hem, mo dipen long hem, mo wosip long hem. Mo yumi mas mekem hem i stamba blong laef blong yumi, mo yumi mas wok olsem yumi stap ol slef blong hem.

Pol i Talem se Wanem Yumi Mas Mekem

 • 1. Harem gudnuis long Jisas (Rom 10:11-17)
 • 17Be ol man oli stap bilif long God, taem oli harem gud nius ya. Mo oli stap harem gud nius ya long ol tok blong Kraes.” (Romans 10:17).
 • 2. Bilif long Jisas (Rom 1:16-17, Habakuk 2:4)
 • 16Mi mi no sem nating long gud nius ya, from we hem i paoa blong God blong sevem olgeta man we oli bilif long hem, fastaem long mifala ol laen blong Isrel, be biaen long ol narafala man tu. 17Gud nius ya i stap soemaot fasin blong hem blong mekem ol man oli stret man long fes blong hem. Fasin ya i stap kamtru long yumi long bilif nomo, i stat long stat blong hem gogo kasem en blong hem. Mo hemia i olsem tok blong Baebol, we i talem se, 'Man we i stret man long fes blong God from we hem i bilif, hem bambae i kasem laef.'” (Rom 1:16-17).
 • 3. Tanem tingting blong yu (Rom 2:4-6, 6:1-2)
 • 4!Yufala i no tinghevi long fasin blong God nating! Hem i kaen tumas long yufala, mo i no save kros kwik long yufala, mo tingting blong hem i longfala tumas long yufala, be yufala i stap lukluk ol gudfala fasin ya blong hem olsem nating nomo. ?Yufala i no save we hem i kaen tumas long yufala blong pulum yufala, blong yufala i tanem tingting blong yufala, blong yufala i lego ol fasin nogud blong yufala? 5-6Yufala i stronghed, yufala i no save tanem tingting blong yufala nating. Mo from samting ya, yufala i stap hivimap ol panis blong yufala. God bambae i save givim pei long evri man, stret long mak blong ol fasin we oli bin mekem.” (Rom 2:4-6).
 • 4. Telemaot bilif blong Jisas (Rom 10:8-10)
 • 8Prapa tok blong hem i talem se, “Tok blong God i stap klosap long yu finis. I stap long maot blong yu mo long tingting blong yu.” Tok ya i stamba blong bilif ya we mifala i stap talemaot. 9Mo Sapos yu talemaot we Jisas i Hae God, i Masta* blong yu, mo yu bilif long hat blong yu we God i mekem hem i laef bakegen, God bambae i sevem yu. 10Taem yumi bilif long hem long hat blong yumi, God i mekem yumi kam stret man long fes blong hem, mo taem yumi talemaot tok ya, God i sevem yumi.” (Rom 10:8-10).
 • 5. Baptaes blong tekemaot sin (Rom 6:3-4)
 • 3Yufala i save finis we long taem ya we yumi baptaes blong joen long Jisas Kraes, be baptaes ya, i blong yumi joen long ded blong hem. 4Long baptaes blong yumi, i olsem we oli berem yumi finis, wantaem wetem Kraes. Yumi joen long hem finis long ded blong hem, blong bambae yumi gat niufala laef. Papa blong yumi, hem i mekem Kraes i laef bakegen long bigfala paoa blong hem. Mo long sem fasin, yumi ya tu, yumi save gohed blong wokbaot long niufala laef ya.” (Rom 6:3-4).
 • 6. Mekem gud fasin blong laef (Rom 12:1-2,11-12)
 • 1Ol brata mo sista. From we God i mekem i gud tumas long yumi long plante samting, mi mi talem strong long yufala, se plis yufala i mas givim olgeta laef blong yufala i go nomo long hem olsem wan sakrefaes. Hemia i wan sakrefaes we i laef mo i tabu, mo we God i glad blong tekem. Hemia nao prapa wosip we i stret nomo blong yufala i mekem long hem. 2Yufala i no mas letem fasin blong yufala i kam olsem fasin blong ol man long wol. Yufala i mas letem God i jenisim tingting blong yufala, blong mekem tingting blong yufala i niuwan olgeta. Nao bambae yufala i save jusumaot ol fasin we God i wantem, wanem i gud, mo wanem hem i glad long hem, mo wanem i stret gud blong mekem. ” (Rom 12:1-2).

Written in Bislama the national language of Vanuatu. Bislama is one of several creoles spoken in Australia and islands of the Pacific.

Copyright on print
Footer